Terms and Condition

 • Home
 • /
 • Terms and Condition

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ


เนื้อหา และจุดประสงค์ในการส่งข้อความ

ผู้ใช้บริการต้องส่ง SMS ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมาย ใด ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต้อง ไม่ส่งข้อความที่สื่อแสดง หรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้


 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความซึ่งกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงประมุขของ ประเทศอื่น ๆ ด้วย
 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความก่อให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ กลุ่มชนใด
 • มีข้อความที่ลบหลู่เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฎหมาย
 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี ระหว่าง คนในชาติ หรือกระทบ กระเทือน ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
 • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบ กระเทือนต่อความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ
 • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางยั่วยุกามารมณ์หรือลามกอนาจาร
 • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หรืออุจาดแก่ผู้ฟัง
 • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความถึงเรื่องเพ้อเจ้อหลอกลวงไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่าง งมงาย
 • เป็นการแสดงหรือมีข้อความถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุ ชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น
 • ใช้ประโยค ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือผิดหลักภาษาไทย หยาบคาย หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้า และบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้า และบริการ ธุรกิจชนิดหรือ ประเภทเดียวกันหรือไม่
 • มีเนื้อหาสาระที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง

การคิดค่าบริการ และเครดิต

 • ผู้ใช้บริการยอมรับการคำนวณเครดิตในภาษาอังกฤษอยู่ที่ 160 ตัวอักษร และภาษาไทยอยู่ที่ 70 ตัวอักษร ต่อหนึ่งการใช้งานเครดิต
 • กรณี ที่การส่ง SMS มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวมกัน ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่ง SMS เป็นตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมด เป็นเกณฑ์ในการคิดจำนวนตัวอักษร
 • กรณีที่ลูกค้ามีการใช้งานหลายบัญชี ทางบริษัทไม่อนุญาติ ให้ลูกค้าทำการโอนย้ายเครดิตระหว่างบัญชีได้

การโอนย้ายเครดิต และขอเงินคืน

 • ทางลูกค้าค้าตกลงที่จะตรวจสอบประเภทเครดิตในรายการสั่งซื้อก่อนทำการชำระเงินให้ถูกต้องทุกครั้ง โดยทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องแจ้งขอโอนย้ายประเภทเครดิตได้ในทุกกรณี
 • ทางบริษัทจะอนุมัติคำร้องขอเงินคืนให้ลูกค้า เฉพาะกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดจากระบบ พนักงาน ของทางบริษัทเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความผิดพลาดทุกกรณีที่เกิดจากลูกค้า หรือบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายมือถือ เป็นต้น หากลูกค้าแจ้งคำร้องขอคืนเงินนอกเหนือจากกรณีที่แจ้งไว้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องทุกกรณี
 • การโอนย้ายเครดิต และขอเงินคืน

ชื่อผู้ส่ง

 • ทางบริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงขอชื่อผู้ส่งได้ โดยจำนวนสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไว้
 • การขอชื่อผู้ส่งที่ตรงกับชื่อบริษัท องค์กร แบรนด์สินค้า จำเป็นจะต้องมีหนังสือ เอกสาร รับรอง เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันการแอบอ้าง และสร้างความเสียหาย
 • ลูกค้าที่อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้แจ้งความจำนงขอชื่อผู้ส่งได้ หรือหากลูกค้าแจ้งความจำนงเข้ามา ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการได้
 • การตั้งชื่อผู้ส่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของทางเครือข่าย ที่ตกลงไว้แล้ว ดังนี้
  • เป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษรวมกันไม่เกิน 10 ตัวอักษร
  • เป็นตัวเลข / ภาษาอังกฤษและอักขระพิเศษ รวมกันไม่เกิน 10 ตัวอักษร
  • อักขระพิเศษที่สามารถใช้งานได้คือ . (dot) - (Hyphen) และ _ (underscore)
  • ไม่สามารถใช้ Spapcebar ได้
  • ไม่สามารถใช้ ภาษาไทย ได้
 • ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก ชื่อผู้ส่งที่ไม่มีการใช้งานมากกว่า 1 ปีได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
 • ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก ชื่อผู้ส่ง ที่มีการใช้งานผิดเงื่อนไข ตามข้อกำหนดในหัวข้อ เนื้อหา และจุดประสงค์ในการส่งข้อความ ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

ชื่อผู้ส่งแบบ Whiltelist

 • ทางบริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงขอชื่อผู้ส่งแบบ Whiltelist ได้ โดยจำนวนสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไว้
 • ทางลูกค้าจะต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม และแนบเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ร้องขอในการพิจารณาขอชื่อผู้ส่งแบบ Whitelist ให้ครบถ้วน โดยการพิจารณาอนุมัติชื่อผู้ส่งแบบ Whiltelist ของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การขอชื่อผู้ส่งแบบ Whiltelist จะอนุญาติให้แจ้งความจำนงเฉพาะลูกค้าที่มีจุดประสงค์ในการส่งเพื่อแจ้งเตือนจากระบบ หรือเป็นการยืนยันตัวตนเท่านั้น และไม่อนุญาติให้ขอเพื่อนำไปส่งเพื่อการตลาด ประชาสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวอย่างข้อความแล้วไม่ตรงกับเงื่อนไข มีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก ชื่อผู้ส่งนั้นทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน

บัญชีผู้ใช้หลัก และบัญชีผู้ใช้สำรอง

ทางบริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้สำรองภายใต้บัญชีหลักได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 • บัญชีหลักสามารถที่จะสร้าง หรือระงับ ยกเลิก บัญชีผู้ใช้สำรองได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวบข้องกับสร้าง หรือระงับ ยกเลิกใดๆ ในบัญชีผู้ใช้สำรอง ทางบัญชีหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบความเสียหาย
 • บัญชีหลักสามารถเพิ่ม และลดเครดิตให้กับบัญชีผู้ใช้สำรองได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวบข้องกับการเพิ่ม และลดเครดิตใดๆ ในบัญชีผู้ใช้สำรอง ทางบัญชีหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบความเสียหาย
 • บัญชีผู้ใช้สำรองจะไม่สามารถชำระค่าบริการเพื่อซื้อแพ็กเกจได้เอง จำเป็นต้องติดต่อบัญชีผู้ใช้หลักเพื่อให้เพิ่มเครดิตให้เท่านั้น
 • บัญชีผู้ใช้สำรองสามารถแจ้งความจำนงขอถอดออกจากบัญชีผู้ใช้หลักได้ เพื่อเปลี่ยนสภาพให้เป็นบัญชีผู้ใช้หลัก แต่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาติจากบัญชีผู้ใช้หลักก่อน แต่หากกรณีที่ไม่สามารถติดต่อบัญชีผู้ใช้หลักได้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาอนุมัติถอดออกจากบัญชีผู้ใช้หลักได้ โดยที่ทางบัญชีผู้ใช้หลักจะต้องยอมรับคำตัดสินของทางบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

การระงับการให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
 • ผู้ใช้บริการมีจำนวนเครดิตคงเหลือเท่ากับ 0 (ศูนย์) และไม่มีการสั่งซื้อเครดิตเพิ่มเติมนานเกินกว่า 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรให้ กับ สมาชิก ท่านอื่นๆ
 • ถ้าผู้ใช้บริการทำการส่ง SMS ผิดวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งเป็นการกระทำไปโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่อ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ SMS ตามสัญญานี้ได้โดยทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • หากความปรากฏแก่บริษัทฯ เอง หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้องเรียนมายังบริษัทฯ ถึงความไม่เหมาะสม ไม่สมควร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ของข้อความ ข้อมูล หรือรูปภาพที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านบริการ SMS บริษัทฯ จะตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียน หากมีเหตุอันสมควรเชื่อ ตามข้อร้องเรียนนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกในทันที
 • ในกรณีที่มีระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องของรัฐ และ/หรือโดยองค์กรของผู้ให้บริการส่ง SMS ร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการให้บริการส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่นั้น ไม่ว่าจะได้มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้หรือที่ปรากฏในภาย หลังก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการ ให้บริการ SMS ตามสัญญานี้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด
 • หากทางบริษัทมีเหตุอันจำเป็นที่ไม่สามารถให้บริการได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทจะต้องมีการแจ้งให้ทางลูกค้าที่ยังคงมีสิทธิได้รับบริการอยู่ได้รับทราบเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อให้ลูกค้าได้มีสิทธิใช้บริการได้ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับไว้

นโยบายด้านความปลอดภัย

 • กรณีใส่บัญชีผู้ใช้งานถูกต้องแต่รหัสผ่านผิดเกิน 5 ครั้ง (ภายใน 1 วัน), บัญชีผู้ใช้งานนั้นจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว ซึ่งเมื่อถูกระงับการใช้งานท่านจะต้องโทรเข้ามาที่ 0-2798-6000 เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขอยกเลิกระงับการใช้งานชั่วคราว ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องถามข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นเพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของ
 • ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าสู่ระบบได้ หรือไม่ ซึ่งท่านจะสามารถทราบได้ว่า มีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของท่านหรือไม่ โดยจะบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Session แบบ 1 บัญชีต่อ 1 คน เท่านั้น, ซึ่งจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้พร้อมๆกัน กรณีมีการทับซ้อนของ Session เช่น ท่านเข้าใช้งานระบบอยู่ มีผู้อื่นทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของท่าน การใช้งานของท่านในขณะนั้นจะหลุดออกจากระบบทันที และจะเกิดการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ทั้งหมด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าระบบทั้งหมดข้างต้นได้จากหน้าหลัก หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแสดงข้อมูลตามเวลาให้ท่านง่ายต่อการลำดับเหตุการณ์
 • ทางบริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัย SSL Green Bar มาตราฐานอันสูงสุดระดับเดียวกับ Internet Banking มาให้บริการไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าทั่วไป หรือบริษัท จะมีการใช้งานมากหรือน้อยก็ตาม ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าทุกข้อมูลที่ท่านกรอกเข้าสู่ระบบในทุกๆขั้นตอน มีความปลอดภัยตามมาตราฐาน SSL
 • กรณีลูกค้าที่ต้องการขอเปลี่ยนข้อมูลติดต่อ จำเป็นจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ทุกครั้ง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์จนทำให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารแนบที่ทางเจ้าหน้าที่ร้องขอ หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ปลอมแปลง หรือไม่ตรงกับการพิจารณาของทางบริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องขอนั้นได้ทุกกรณี